Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài 31-10-2018

Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

           Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với sản phẩm thép dài:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

12,4%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

10,9%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

             Đối với sản phẩm phôi thép:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

19,3%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

17,3%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

     Tài liệu đính kèm: Quyết định và thông báo kèm Quyết định về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:

Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 730337898 (114)

Email: nghiavt@moit.gov.vn; quynhpm@moit.gov.vn.

                                                               (Phòng điều tra thiệt hại và tự vệ - Cục Phòng vệ thương mại)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày