Thông báo về việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý/Notice of selection of legal service provider

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trên cơ sở nhu cầu thực tế, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo về việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý trong vụ việc Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) rà soát thay đổi hoàn cảnh để xem xét lại vấn đề kinh tế thị trường của Việt Nam trong các vụ việc PVTM. Cụ thể như sau:

A – Các tiêu chí lựa chọn:

- Có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tư vấn trong các vụ việc PVTM do Hoa Kỳ khởi xướng hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO (nêu rõ số lượng các vụ PVTM và/hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO đã từng tham gia tư vấn và đã đạt được kết quả thành công…).

- Am hiểu về pháp luật và thủ tục điều tra PVTM của Hoa Kỳ, giải quyết tranh chấp tại WTO; am hiểu pháp luật quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO.

- Có kinh nghiệm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và/hoặc các nước có nền kinh tế phi thị trường trong các vụ việc PVTM với Hoa Kỳ và/hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO.

- Có đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực liên quan: phân tích tài chính, kế toán doanh nghiệp, thương mại quốc tế… Có kinh nghiệm, năng lực và cơ sở thu thập thông tin, phân tích số liệu.

- Có hãng luật đối tác có kinh nghiệm tại Việt Nam hoặc ngược lại tại Hoa Kỳ cùng tham gia hỗ trợ tư vấn pháp lý.

- Có mức phí tư vấn hợp lý và/hoặc cạnh tranh.

- Am hiểu về quy trình thủ tục xem xét/rà soát vấn đề kinh tế thị trường của Hoa Kỳ.

- Có kinh nghiệm liên quan đến các vụ việc xem xét/rà soát vấn đề kinh tế thị trường và/hoặc điều tra chống trợ cấp và/hoặc điều tra chống bán phá giá có lựa chọn nước thay thế.

- Am hiểu về nền kinh tế của Việt Nam, có khả năng tổng hợp, phân tích phân tích chính sách, kinh tế vĩ mô và thu thập các đánh giá từ các tổ chức quốc tế độc lập uy tín về nền kinh tế Việt Nam cũng như rà soát, so sánh với các nền kinh tế khác, đặc biệt là các nền kinh tế trong khu vực.

- Có mối quan hệ với các cơ quan chính phủ và các bên liên quan của Hoa Kỳ và có các kênh tiếp cận thông tin phù hợp để đưa ra chiến lược hiệu quả.

- Có thời gian hoạt động đủ lâu trong lĩnh vực pháp luật nói chung và lĩnh vực PVTM nói riêng.

- Thứ hạng của hãng luật trong các bảng xếp hạng có uy tín trên thế giới (làm rõ nếu có).

- Tiêu chí phù hợp khác.

B – Thời hạn gửi Bản chào

Để đảm bảo tiến độ xử lý vụ việc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Hoa Kỳ, các Đơn vị tham gia cần gửi Hồ sơ hãng luật, thông tin luật sư dự kiến tham gia vụ việc và Bản chào (bản cứng hoặc bản mềm) căn cứ các tiêu chí nêu trên về Cục PVTM trước 17h00 ngày 16 tháng 10 năm 2023 (giờ Hà Nội) để Bộ Công Thương quyết định, lựa chọn đối tác phù hợp.

C – Thông tin vụ việc

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam đã nộp đề nghị rà soát thay đổi hoàn cảnh để xem xét lại vấn đề kinh tế thị trường của Việt Nam cho DOC.

Theo quy định của Hoa Kỳ, các mốc thời gian dự kiến tiếp theo như sau:

(i) DOC sẽ có 45 ngày kể từ ngày yêu cầu được nộp để xem xét có khởi xướng rà soát thay đổi hoàn cảnh hay không (dự kiến khoảng ngày 23 tháng 10 năm 2023).

(ii) DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về rà soát thay đổi hoàn cảnh trong vòng 270 ngày kể từ ngày khởi xướng, hoặc trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng nếu tất cả các bên liên quan trong vụ việc đồng ý với kết quả của cuộc rà soát.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cán bộ phụ trách: Bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 107)

Di động: 0968456865

Email: nganha@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

 

Pursuant to Decision No. 1739/QD-BCT dated May 21, 2018 of the Minister of Industry and Trade, based on actual needs, the Trade Remedies Authority of Viet Nam (TRAV) announces the selection of partners to provide legal services in the changed circumstances review request by the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam (MOIT) regarding Non-Market Economy status as follows:

A – Selection criteria:

The legal service provider must:

- Have professional capacity and counseling experience in trade remedy cases initiated by the United States (U.S) or dispute settlement at the WTO (please specify the number of trade remedy cases and/or WTO dispute settlement cases participated and achieved successful results...).

- Have thorough understanding of U.S laws and procedures of trade remedies proceedings and dispute settlement at the WTO as well as thorough understanding of international law and the dispute settlement mechanism of the WTO. 

- Have experience supporting the Government of Viet Nam, Vietnamese businesses and/or non-market economies in trade remedies cases conducted by the U.S and/or dispute settlement at the WTO.

- Have a skillful team with experience in related fields: financial analysis, corporate accounting, international trade, etc... have experience, capacity and facilities for collecting information and analyzing data.

- Have experienced partner law firms in Viet Nam or vice versa in the U.S to support and participate in legal service.

- Offer reasonable and/or competitive legal service fees.

- Good understanding of practices and procedures for considering/reviewing market economy status of the U.S. 

- Have experience related to considering/reviewing market economy status and/or anti-subsidy investigations and/or anti-dumping investigations involving selection of surrogate countries.  

- Good understanding of Vietnam's economy, have the ability to synthesize and analyze policies, macroeconomics data and do research on assessments of reputable independent international organizations on Vietnam's economy as well as to review and compare with other economies, especially economies in the region.

- Have relationships with U.S government agencies and stakeholders and have appropriate information channels to provide effective strategies.

- Have demonstrated time of working in legal service in general and trade remedies area in particular.   

- Provide ranking of the law firm in prestigious rankings in the world (clarify if any).

- Other appropriate criteria.

B – Deadline for Proposal

To ensure the progress of handling the case in accordance with DOC’s requirements, interested legal service providers are invited to submit their Profiles, information of their lawyers expected to handle the case and their proposals (hard copy or soft copy) based on the above criteria to TRAV by 5:00 p.m. on October 16, 2023 (Ha Noi time). Based on such information, MOIT will decide and select a suitable partner.

C – Background

On September 8, 2023, MOIT submitted a request to initiate a changed circumstance review to reconsider Vietnam's non-market economy status to the DOC.

Pursuant to the U.S procedures, the expected timelines as follows:

(i) DOC will have 45 days after the date on which a request is filed to consider whether to initiate a changed circumstances review (around October 23, 2023).

(ii) DOC will issue the final determination within 270 days after the date on which the changed circumstances review is initiated, or within 45 days if all parties to the proceeding agree to the outcome of the review.      

For further information, please contact: Trade Remedies Compliance Division, Trade Remedies Authority of Vietnam, Ministry of Industry and Trade, 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi.

Officer in charge: Ms. Nguyen Hang Nga, Deputy Head of Division

Phone: 024.7303.7898 (ext. 107)

Mobile: 0968456865

Email: nganha@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

Tin tức khác