Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

26/12/2019 - 10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2019

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước ta trong việc tiến tới hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, sát sao, hiệu quả trong công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động cụ thể và tập trung triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, qua đó đến

13/12/2019 - Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/ TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư số 37). Thông tư số 37 thay thế cho Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018. Theo đó, căn cứ trên các thực tiễn phát sinh trong quá trình thực thi Thông tư 06/2018/TT-BCT, Thông tư 37 đã có nhiều nội dung được hoàn thiện và phát triển hơn, đảm bảo khả năng thực thi hiệu quả.