Trang chủ Tin khác

Tin khác

Một số quy định về nội dung ‘bằng chứng” tại Điều 12.1-12.6 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO

18/11/2021

Điều 12 Hiệp định SCM quy định về vấn đề “bằng chứng”. Điều 12 bao gồm 12 điều khoản. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về các Điều khoản từ Điều 12.1-12.6, liên quan đến việc thông báo thông tin, thời hạn trả lời bảng câu hỏi điều tra, thông tin mật, thẩm tra thông tin… theo các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO tại các vụ việc liên quan, cụ thể như sau:

17/11/2021 - Nghiên cứu quy định về khái niệm “lợi ích” tại điều 1.1(b) Hiệp định SCM

Điều 1.1 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định trợ cấp trong thương mại quốc tế tồn tại nếu:

16/11/2021 - Một số kết luận trong báo cáo Ban Hội thẩm vụ việc DS578 (Tunisia kiện Ma rốc tại WTO về các biện pháp CBPG của Ma rốc với sách bài tập nhập khẩu từ Tunisia)

Ngày 27/7/2021, Báo cáo của Ban hội thẩm ở vụ Maroc - Các biện pháp chống bán phá giá đối với sách bài tập của Tunisia (DS578) đã được ban hành. Tranh chấp này liên quan đến biện pháp chống bán phá giá mà Maroc áp đối với sách bài tập nhập khẩu từ Tunisia do kết quả của cuộc điều tra do Bộ Công nghiệp, Đầu tư, Thương mại và Kinh tế Kỹ thuật số Maroc (MIICEN) khởi xướng.

15/11/2021 - Nghiên cứu Điều 15.1 và 15.2 liên quan đến nguyên tắc chung về xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và tác động của hàng nhập khẩu tới giá trong nước trong vụ việc điều tra chống trợ cấp theo Hiệp định WTO

Điều 15 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO quy định về vấn đề xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước trong vụ việc điều tra chống trợ cấp, theo đó:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết