Ca-na-đa sửa đổi một số quy định về phòng vệ thương mại

Theo thông tin Cục Phòng vệ thương mại nhận được, Ca-na-đa mới đây đã sửa đổi một số quy định về phòng vệ thương mại trong Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) và Đạo luật Tòa án Thương mại Quốc tế Ca-na-đa (CITT). Các quy định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Các nội dung sửa đổi gồm:

- Sửa đổi quy định về thẩm quyền của Tòa án Thương mại Quốc tế Ca-na-đa trong SIMA, cụ thể: (i) yêu cầu đánh giá thiệt hại trong các vụ việc phòng vệ thương mại phải tính đến các tác động đối với người lao động làm việc cho ngành sản xuất trong nước và đánh giá về việc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước phải tính đến các tác động đối với việc làm (trên thực tế, Tòa án Ca-na-đa cũng đã xem xét các tác động này trong các vụ việc trước đây khi chưa luật hóa quy định này); (ii) yêu cầu Tòa án Ca-na-đa điều tra sự gia tăng nhập khẩu ồ ạt khi thực thi mục 42 của SIMA; (iii) sửa đổi tiêu chí áp thuế có hiệu lực trở về trước trong trường hợp có sự gia tăng nhập khẩu đột biến (Tòa án Ca-na-đa đã không áp dụng thuế có hiệu lực trở về trước trong nhiều năm); và (iv) yêu cầu Tòa án Ca-na-đa tự khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế và kết luận điều tra (mà không cần đề nghị rà soát của các bên liên quan). Theo điều khoản chuyển tiếp, những sửa đổi này sẽ không áp dụng cho: (i) các cuộc điều tra thiệt hại sơ bộ hoặc cuối cùng trên cơ sở hồ sơ đề nghị điều tra mà Cơ quan Dịch vụ biên giới Ca-na-đa (CBSA) nhận được trước ngày 23 tháng 6 năm 2022; (ii) các cuộc điều tra rà soát giữa kỳ đối với yêu cầu mà Tòa án nhận được hoặc do Tòa án tự khởi xướng điều tra trước ngày đó; và (iii) các cuộc điều tra rà soát cuối kỳ mà thông báo hết hạn đã được công bố trước ngày đó. Dự kiến ​các quy định sửa đổi sẽ được áp dụng cho các cuộc điều tra rà soát cuối kỳ bắt đầu từ vụ việc đường ống thép cacbon và hợp kim (kết luận điều tra được ban hành ngày 4 tháng 01 năm 2018, mã vụ việc NQ-2017-002).

- Sửa đổi Đạo luật CITT để cho phép các tổ chức công đoàn, với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất trong nước, nộp hồ sơ đề nghị điều tra tự vệ toàn cầu và đề nghị gia hạn lệnh áp dụng các biện pháp tự vệ.

Căn cứ vào sửa đổi nói trên, Tòa án Ca-na-đa sẽ tiếp tục cập nhật:

-  Quy định hướng dẫn điều tra thiệt hại trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá (https://citt-tcce.gc.ca/en/collections/anti-dumping-injuryinquiries/anti-dumping-injury-inquiries-guide.html);

- Quy định hướng dẫn điều tra thiệt hại sơ bộ và chính thức (https://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/preliminary-finalinjury-inquiry-guidelines.html);

- Quy định hướng dẫn rà soát cuối kỳ (https://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/expiry-review-guidelines.html);

- Quy định hướng dẫn điều tra tự vệ (https://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/safeguard-inquiry-guidelines.html);

-  Các bảng câu hỏi, thông báo và biểu mẫu liên quan.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa sang Ca-na-đa tiếp tục tìm hiểu, cập nhật các quy định về phòng vệ thương mại nói trên của Ca-na-đa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Xem thông báo tiếng Anh tại đây.

Tin tức khác